استانداردها و گواهینامه ها

گلچكان زماني موفق به دريافت گواهينامه ها ي FDA آمريكا،   CEاروپا  استانداردهايابليمو ،آبغوره ،سركه ،گلاب و عرقيات شده استوهمچنين داراي آرم حلال
برا ي صادرات محصول مي باشد .اين شركت مفتخر به دريافت ايزوهاي OHSAS18001:2007، ISO22000:2005,.
ISO 9001:2008,ISO14001:2004 گرديد.