عرق سنبل الطيب گلچكان زماني
عرق سنبل الطيب گلچكان زماني

عرق سنبل الطیب

طبیعت : گرم

آرام بخش، خواب آور، ضد اسپاسم، درمان بی قراری و اضطراب، فشارهای عصبی. مقوی قلب، خلط آور، مدر، کاهنده فشار خون .
احتیاط : در حاملگی و شیردهی مصرف نشود .
بیش از 2 یا 3 هفته بدون انقطاع این عرق را مصرف نکنید . زیرا مصرف مداوم یا مقادیر زیاد آن منجر به سر درد یا تپش قلب می شود
.
تاریخ درج: 1395/09/16