خارشتری

خارشتری

طبیعت: سرد

مدر، دفع کننده سنگ کلیه و مثانه، ضد تب و لرز، تصفیه کننده خون و کبد،  افزایش اشتها، جلوگیری از امراض پروستات و بواسیر، محرک تعریق، تقویت کننده عمومی بدن،  یرقان و التیام زخم ها