شیرین بیان

شیرین بیان

طبیعت: گرم

مفید جهت زخم معده، التهاب و ترشی معده و زخم اثنی عشر، مداوای سرطان معده، ورم پروستات و گرفتگی صدا ، تسکین تشنگی، تقویت اعصاب، کلیه و فوق کلیه .